Algemene voorwaarden inschrijven op de nieuwsbrief

Door het inschrijven op deze nieuwsbrief, geef ik mijn uitdrukkelijke toestemming aan vzw Deezillusie en vzw Theater Box, hier gezamenlijk benoemd als de “vzw-groep”, om de door mij ingevoerde persoonsgegevens te verwerken. De vzw-groep verbindt er zich toe uw persoonsgegevens met de nodige zorg te behandelen, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten van deze wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden bijgehouden door de vzw-groep. De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig verwerkt worden en zullen slechts aangewend worden voor informatie en marketing doeleinden. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend en zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden. U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens. U heeft tevens de mogelijkheid zich op elk ogenblik uit te schrijven uit onze nieuwsbrief.

De vzw-groep verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van de vzw groep.


Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor de vzw-groep en uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren in het kader van de werking van de vzw-groep waarbij diverse persoonsgegevens verzameld, bijgehouden en gebruikt worden.

Inhoud:

I. Persoonsgegevens
II. Het verzamelen van persoonlijke gegevens
III. Van wie hebben we persoonsgegevens
IV. Welke persoonsgegevens
V. Gebruik van persoonsgegevens
VI. Bewaartermijn persoonsgegevens
VII. Uitwisseling van persoonsgegevens
VIII. Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
IX. Vragen over Privacy en toegang tot gegevens
X. Cookies, action tags en andere technieken
XI. Bericht van wijzigingen
XII. Aanvaarding


I Persoonsgegevens

Persoonsgegevens dienen zeer ruim geïnterpreteerd en zijn alle informatie die het toelaten om u als natuurlijk persoon te identificeren. Hierbij kan concreet gedacht worden aan uw naam, adresgegevens, e-mail, foto’s, telefoonnummer edm.

De informatie over rechtspersonen valt daarentegen niet onder het begrip ‘persoonsgegevens’.

U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks door aan de vzw-groep, bijvoorbeeld in de rechtstreekse contacten met de vzw-groep.


II Het verzamelen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld indien u contact heeft met de vzw-groep.

In principe is uw toestemming vereist om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en kan deze toestemming op elk ogenblik ingetrokken worden. De toestemmingsvereiste vervalt evenwel wanneer de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is:

- Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- Om de vitale belangen van een natuurlijk persoon te beschermen;
- Voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
- Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de vzw-groep of een derde;

Concreet zal de vzw-groep doorgaans geen toestemming nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens omdat dit gebeurt in het kader van een cultuur gerelateerd project waarbij u als toeschouwer deelneemt of gaat deelnemen.

De vzw-groep zal bovendien persoonsgegevens verzamelen en bewaren met oog op het garanderen van de veiligheid en het verbeteren van het cultuur aanbod, hetgeen gerechtvaardigde belangen zijn waardoor de toestemmingsvereiste niet speelt.


III Van wie hebben we persoonsgegevens

Daar kunnen we vrij kort over zijn: van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met de vzw-groep.

Persoonsgegevens worden o.m. verzameld in het kader van een projecten die gerelateerd zijn met kunst, wanneer er contact is (geweest) per e-mail, telefonisch of op een andere wijze.

In bepaalde omstandigheden beschikt de vzw-groep over persoonsgegevens zonder dat er sprake is van een directe relatie. Meestal is dit het geval omdat een deelnemer of organisatie ons informatie verstrekt in het kader van zijn of haar vraag, waarbij gegevens overgemaakt worden van bijvoorbeeld familieleden of andere partijen.


IV Welke persoonsgegevens

Gegevens over wie u bent
Hierbij kan gedacht worden aan volgende gegevens: uw naam, adres, telefoonnummer en dergelijke meer.

V Gebruik van persoonsgegevens

Als u een beroep doet op de diensten van de vzw-groep moet steeds een minimum van gegevens verstrekt worden. Zonder bepaalde gegevens kunnen wij u als deelnemer of organisator niet bijstaan.

In de volgende alinea's wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier de vzw-groep persoonsgegevens kan verwerken.

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip, waarbij het gaat om alles wat je kan doen met persoonsgegevens: van verzamelen tot vernietigen. De Europese algemene verordening gegevensbescherming definieert “verwerking” als volgt: “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

De vzw-groep mag uw persoonsgegevens niet zomaar verwerken; er moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag voor de verwerking bestaan. Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor volgende specifieke doeleinden:

Uitvoering van onze projecten
Persoonsgegevens zullen in eerste instantie gebruikt worden in het kader van de uitvoering van de projecten. Middels de verstrekte persoonsgegevens zullen wij de deelnemer of de organisatie o.m. kunnen contacteren en informatie op maat verlenen. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van het algemeen beheer, mogelijks met inbegrip van facturatie.

Personalisering van onze websites
De informatie die wij over u verzamelen, kan door ons gebruikt worden om u op een persoonlijke manier te contacteren. Zo kunnen we u bijvoorbeeld diverse projecten aanbieden waar u belangstelling voor heeft of kan hebben.

Marketing
We houden u graag op de hoogte, bijvoorbeeld met e-mails en nieuwsbrieven. Ook hiervoor zijn persoonsgegevens nodig.
Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan de vzw-groep verstrekte informatie door de vzw-groep worden gebruikt voor marketingdoeleinden. U kan evenwel op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen.


VI Uitwisselen van persoonsgegevens

In principe delen we de verzamelde persoonsgegevens niet met anderen.


VII Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Gepaste veiligheidsmaatregelen
Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. De vzw-groep implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
Indien er zich desalniettemin een inbreuk voordoet in verband met de persoonsgegevens dewelke een waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden als betrokkene, wordt onverwijld melding gemaakt van de inbreuk.

De gegevensbeschermingsauthoriteit (privacycommissie) controleert of de wettelijke vereisten inzake bescherming van persoonsgegevens nageleefd worden, kan organisaties ter verantwoording roepen en desgevallend sancties opleggen indien de wettelijke regels niet nageleefd worden.


VIII Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken en zo lang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren.

Wat betreft gegevens gerelateerd aan de vzw-groep is dit 5 jaar na beëindiging.

Bent u geen deelnemer (meer), maar wel ingeschreven op onze nieuwbrieven, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet heeft uitgeschreven.


IX Vragen over Privacy en toegang tot gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de vzw-groep. Als u een vraag heeft over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door de vzw-groep, kan steeds vrijblijvend contact opgenomen worden met:


vzw Deezillusie
Vaderlandstraat 162
9000 Gent
email: info@deezillusie.be
Gsm: 0478 59 32 58

of

vzw Theater Box
Pijndersstraat 16
9000 Gent
E-mail: info@brtgent.be - info@theaterbox.be
GSM: 0486 65 19 00

Als u inzage of een kopie wenst te krijgen van bepaalde gegevens die u aan de vzw-groep heeft verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, kan u ons contacteren, zoals hierboven aangegeven.

Voordat de vzw-groep gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijks een bevestiging van uw identiteit en mogelijks ook andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Verder heeft eenieder het recht om de vzw-groep te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te wissen (‘recht op vergetelheid’) of om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken. Er zal geval per geval nagegaan worden in welke mate aan zulke verzoeken tegemoet gekomen kan worden, hetgeen binnen de 30 dagen gecommuniceerd wordt. Bij gebreke aan overeenstemming heeft de betrokkene steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende authoriteit (Gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00 – commission@privacycommission.be).


X Cookies, action tags en andere technieken

Cookies
Op de website van de vzw-groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
U moet geen cookies aanvaarden op onze website. Hoewel de meeste browsers initieel voor het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan u uw browser instellen zodat u wordt verwittigd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies in het algemeen te weigeren.


Action tags
Action tags, ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor u, en elk deel van onze website, inbegrepen nieuwsbrieven of e-mails die door ons worden gestuurd, kunnen action tags bevatten. Wij kunnen mogelijk beroep op verschillende derden doen teneinde het gebruik van onze website na te gaan middels de action tags.


Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle gegevens verzamelen voor de verbetering van onze website en onze internetdiensten. Wij geven uw persoonsgebonden gegevens niet door aan derden.

XI Bericht van wijzigingen
Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

XII Aanvaarding
Bij het afsluiten van een overeenkomst of het deelnemen aan een culturele activiteit aangeboden door de vzw-groep, aanvaardt de deelnemer of de organisatie alle bepalingen van deze Privacyverklaring en stemt ermee in dat de vzw-groep zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De Privacyverklaring wordt tevens aanvaard door de gebruikers van de website van de vzw-groep, waarbij de gebruiker ermee instemt dat de vzw-groep zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.